هماوردگاه

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

به طور کلی اسناد و مدارک حسابداری توسط حسابداری که حرفه ای باشد هر چندارتباطی به کار حسابداری ندارد، ولی در واقع سلیقه ای که حسابدار برای تحریر دفاترو بایگانی کردن به کار می برد، نشان دهنده حرفه بودن یا نبودن حسابدار می باشد.حسابداری که بی نظم باشد، تمام اسنادی که بایگانی کرده از پس و پیش دفتر تمامیاسناد و مدارک زده بیرون و نامرتب است ولی یک شخص به عنوان حسابدار منظم وحرفه ای باید طوری عمل کند زمانی که دفاتر را مشاهده می کنیم پس و پیش اسناد ازدفتر بیرون نزده باشد و کاملا مرتب و یکدست و یکسان باشد. دفاتر ضمیمه هم دارندو در پشت هر سند ضمیمه مربوط به آن سند در پشت سند چسبیده شده است .آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری سند سود و زیان و سند ترازنامه را که  بسته می شود، هیچ ضمیمه ای ندارد. تمامی  اسناد به صورت مرتب بایگانی شده،طوری که ضمائم از کادر سند بیرون نزده و به صورت مرتب بایگانی شده است و درنهایت شما یک صفحه سند را می بینید. روکش  کردن اسناد بستگی به شرکتی داردکه حسابدار در آن مشغول به کار است.برای مرتب سازی اسناد و دفاتر حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات و … از یک رویه ثابت برای بایگانیاستفاده می کنیم، طوری که سوراخ های ایجاد شده توسط دستگاه پانج در اسناد همگیباید از تنظیم یکسان باشد و تمامی اسناد باید از نظر عمودی و افقی یکسان قرار گیرد.آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری تمامی این ظرائف در کار حسابداری بدستمی آید و این نشان دهنده حرفه ای بودن حسابدار است. زمانی که زونکن را برایحسابرس یا ممیز دارایی تحویل می دهید در نگاه اول از زونکن مدارک مشخصمی شود که کار توسط شخص ماهر یا بی تجربه انجام گرفته است و از شکل ترتیباسناد در دفاتر پی به مهارت کار حسابدار می برد