هماوردگاه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

دفتر روزنامه: معاملات و عملیات مالی موسسات به صورت مداوم در طول دوره مالی تجزیه و تحلیل و سپس در یک دفتر ثبت اولیه به نام دفتر روزنامه ثبت می‌شود، دفتر روزنامه انواع متعددی دارد، دفتر روزنامه‌ای که درآن کلیه معاملات و عملیات مالی ثبت می‌شود، دفتر روزنامه عمومی گفته می‌گویند. دفتر روزنامه‌ای که فقط یک نوع خاص از عملیات و معاملات مالی ثبت می‌گردد، دفتر روزنامه اختصاصی می‌گویند. مانند: دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه خرید و… .

علل استفاده از دفتر روزنامه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

  • دفتر روزنامه تمام اطلاعات مربوط به یک معامله را در یک محل نشان می‌دهد.
  • دفتر روزنامه مدرکی از ترتیب تاریخ وقوع تمام معاملات و عملیات مالی یک موسسه را فراهم می‌کند.
  • دفتر روزنامه احتمال وقوع اشتباه را کاهش می‌دهد.

نوشتن صحیح دفتر روزنامه مستلزم دو شرط است:

  • توانایی در تجریه و تحلیل و تعیین اثر یک معامله بر دارایی، بدهی و سرمایه.
  • آگاهی از روش دفتر نویسی و مقررات و آیین نامه‌های تحریر دفاتر حسابداری.