هماوردگاه

سرمایه گذاری وعوامل بر موثر برآن

سرمایه گذاری وعوامل بر موثر برآن

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که می‌تواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آن‌ها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهم‌تری نسبت به سایر عوامل ایفا می‌کنند.ه عبارت دیگر هرچه درآمد افراد، شرکت‌ها و یا یک کشور افزایش یابد، سهم سرمایه‌گذاری نیز در کشور(متناسب با میل نهایی به سرمایه‌گذاری) افزایش خواهد یافت.