هماوردگاه

عملکرد جنسی سالم و روابط زناشویی صحیح

عملکرد جنسی سالم و روابط زناشویی صحیح

عملکرد جنسی سالم و روابط زناشویی صحیح، از ارکان یک رابطه پایدار و صمیمی و از عوامل مهم سلامت جسمی و روانی زوجین می باشد و تداوم خانواده در گرو این روابط می باشد.متاسفانه در اکثر نقاط دنیا به زنان اجازه نمی دهند یک رفتار صحیح نسبی داشته باشند و اختلال در عملکرد جنسی زنان بطور گسترده ای به چشم می خورد .

این اختلالات عبارتند از : اختلالات میل (کم فعالیتی یا مهار و تنفر جنسی)،اختلالات برانگیختگی جنسی،اختلالات ارگاسم ، اختلالات درد جنسی(واژینیسم،مقاربت دردناک و درد جنسی غیر مقاربتی)و اختلالات جنسی ناشی از مشکلات عمومی پزشکی و مصرف مواد مخدر. حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ،دچار اشکال مختلف اختلالات جنسی هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر بسیاری از جنبه های زندگی آنها تاثیر می گذارد(کرباسی و همکاران ،۱۳۸۸).

نائینیان و همکاران (۱۳۸۸ ) در پژوهشی با عنوان بررسی سلامت روان در افراد مبتلا به بدکارکردی های جنسی، به این نتیجه رسیدند که افراد مبتلا به اختلالات جنسی در مقایسه با افراد غیر مبتلا از سلامت روان پایین تری برخوردارند و بد کارکردی جنسی اثرات نامطلوب قابل توجهی بر ابعاد سلامت جسمانی و روانی افراد بر جای می گذارد.

گردآورنده:زهرا حاجی حیدری