هماوردگاه

موجودی مواد وکالا در حسابداری

موجودی مواد وکالا در حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

 

آنچه در ابتدای امر از اصطلاح موجودی مواد و کالا به ذهن متبادر می شود عبارت است از موجودی هایی که به منظور فروش در یک واحدتجاری نگهداری می شود .

این برداشت ممکن است در مورد فروشگاه ها و تجارتخانه ها درست باشد ؛ اما تعریف جامعی نیست .

زیرا موجودی های یک واحد تولیدی تنها شامل کالاهای ساخته شده و آماده برای فروش نیست . بلکه موجودی مواد خام و کالاهای در جریان ساخت را نیز  در بر می گیرد .

 

بنابراین می توان موجودی مواد و کالا را به صورت زیر تعریف نمود:

موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارائی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالاها و حدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

 

به طور دقیق تر موجودی مواد و کالا به دارائیهایی اطلاق می شود که :

الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود ،

ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار دارد ،

ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات ، خریداری شده و نگهداری می شود .

د) ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود .