هماوردگاه

موجودی نقد در حسابداری

موجودی نقد در حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

 

حساب کل موجودی نقد و بانک اولین حساب کل از سرفصل های استاندارد حسابداری است و دلیل ان هم نقدشوندگی سریع حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد.تمامی اقلام مربوط به حساب کل موجودی نقد و بانک در سریعترین زمان قابلیت نقدشدن را دارا می باشند و به همین دلیل به عنوان اولین حساب کل از کدینگ حسابداری می باشد.

حساب کل موجودی نقد و بانک بیشترین کاربرد را در بین سرفصل های حسابداری داراست و بیشترین تراکنش های مالی مربوط به کسب و کارها متعلق به این حساب کل می باشد.تمامی پرداختی ها و دریافتی ها از کانال این حساب کل صورت می پذیرد و یک طرف بسیاری از دریافتی ها و پرداختی ،سرفصل های حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد. هر دارایى که یکى از دو شرط زیر را داشته باشد مى تواند جزء وجوه نقد محسوب گردد:

  • هر دارایى جارى که در بانک سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطى، آنى بتوان از آن براى مقاصد تجارى استفاده کرد.
  • هر دارایى جارى که بانک به عنوان سپرده بپذیرد.