هماوردگاه

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

موسسات بخش عمومی

واحدها و سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت دولت و نهادهای سازمان های عمومی یا شهرداری ها هستند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند امیدواریم که این تعاریف برای علاقمندان به حسابداری مورد استفاده قرار گیرد

 موسسات بخش خصوصی

واحد هایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی قرار دارند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می‌کنند برای علاقمندان به شرکت حسابداری در کرج تعاریفی را بیان کردیم به امید اینکه مورد استفاده قرار گیرد

موسسات بخش تعاونی

تعریفی در مورد بخش تعاونی برای علاقمندان به خدمات حسابداری در کرج بیان می کنیم که عبارت است از واحدهایی هستند که با خود یاری کمک به همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل میشوند و به قصد رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود فعالیت می کنند