هماوردگاه

وظیفه ی یک حسابدار

وظیفه ی یک حسابدار

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

در حقیقت حسابدار بر جریان پولی کسب و کار یا سازمان نظارت و آن را ثبت می کند. در حرفه حسابداری وظایف و مسئولیت حسابدار بسیار متنوع تر از آن چیزی است که فکر می کنید.

برای مثال

  • صدور فاکتور به مشتری، که شامل ثبت فروش و حساب دریافتنی آن است.
  • دریافت فاکتور از یک تأمین کننده، که شامل ثبت هزینه یا دارایی و یک حساب قابل پرداخت است.
  • صدور یا پرداخت دستمزد به کارمند که شامل ثبت هزینه و خروج پول نقد است.

  • علاوه بر ثبت معاملات، وظایف حسابدار تهیه گزارش های متعددی به شرح زیر است:

    • صورتهای مالی برای صاحبان و یا اپراتورهای یک تجارت و همچنین وام دهندگان و سایر طلبکاران صادر می شود. صورتهای مالی شامل صورت سود، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی است.
    • گزارش های مدیریتی به تیم مدیریت صادر می شود. گزارش ها متناسب با نیازهای هر فرد است و ممکن است مباحثی از جمله فروش برخی از خطوط تولید، بررسی واریانس هزینه ها، بازده فروش و تجزیه و تحلیل میزان اضافه کاری را در بر داشته باشد.
    • گزارش مالیات برای چندین نهاد دولتی صادر می شود. گزارش ها، جزئیات مربوط به مبالغ پرداخت شده برای مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات فروش و موارد دیگر را ارائه می دهند.