هماوردگاه

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

 

 

چرخه حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به  منظور ارزیابی عملکرد در  هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر  قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی  شده و اطلاعات مالی به دوره بعد، منتقل شود.

همه این کارها بر اساس سلسله اقدامات مالی و استاندارد های حسابداری و هم چنین تنظیم و تحریر دفاتر قانونی پلمپ روزنامه و کل انجام شده و صورت حساب سود و زبان و گزارش  تزارنامه تهیه می شود. به همه این فعالیت ها، چرخه حسابداری گفته می شود.

در واقع این چرخه، از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته آغاز و تا بستن دفاتر دائمی ادامه می یابد. در همه شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند، حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حساب های کل و معین، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حساب های کل و معین را بررسی کرده و ارقام بدست آمده را با جمع ستون های بستانکار و بدهکار که از دفتر روزنامه حاصل می شود، تطبیق می دهند تا صحت ثبت رویداد های مالی را بررسی کنند. این ها نیز بخشی از فرآیند این چرخه را شامل می شود.