هماوردگاه

کسر واضافه صندوق در حسابداری

کسر واضافه صندوق در حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

 

با توجه به حجم عملیات دریافت و پرداخت در برخی موسسات، ممکن است صندوق‌دار در پایان هر روز با اضافه یا کسرى صندوق مواجه گردد. چنانچه این مبلغ اضافه یا کسر، دارای اهمیت باشد، باید بررسى لازم در این رابطه به عمل آید. ولى درصورتى‌که این مبلغ ناچیز بوده و یا ناشى از اشتباهات تشخیص داده شود باید در دفاتر ثبت گردد.

براى این کار از حسابى به نام کسرى و اضافات صندوق استفاده مى شود. بدین‌ترتیب اگر صندوق کسرى داشته باشد، حساب مذکور بدهکار و حساب صندوق بستانکار مى‌گردد و درصورتى‌که حساب صندوق اضافه داشته باشد، حساب صندوق بدهکار و حساب کسرى و اضافات صندوق، بستانکار مى‌گردد. چنانچه جمع اضافات صندوق طى دوره مالى بیشتر از جمع کسرى صندوق گردد، طبعا مانده حساب کسرى و اضافات بستانکار و اگر جمع کسرى هاى طى دوره مالى بیشتر از جمع اضافات صندوق باشد، مانده این حساب بدهکار مى‌باشد.

در هر دو حالت، با توجه به تصميمات بعدى مديريت، يا مقررات جارى آن موسسه، مانده بدهكار يا بستانكار حساب كسری و اضافات صندوق ممكن است به بدهکار یا بستانکار حساب صندوقدار (بدهى يا طلب وى) و يا به عنوان هزينه يا درآمد متفرقه در دفاتر ثبت گردد. همچنین در برخى از موسسات، ماهانه مبلغى به عنوان كسر صندوق به صندوق‌دار پرداخت مى‌گردد. در اين حالت صندوق‌دار مسول جبران كسرى صندوق بوده و ثبتى بابت اضافات صندوق در دفاتر موسسه صورت نخواهد گرفت.