هماوردگاه

بایگانی برچسب: بایگانی اسناد

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی به طور کلی اسناد و مدارک حسابداری توسط حسابداری که حرفه ای باشد هر چندارتباطی به کار حسابداری ندارد، ولی در واقع سلیقه ای که حسابدار برای تحریر دفاترو بایگانی کردن به کار می برد، نشان دهنده حرفه بودن یا نبودن حسابدار […]