هماوردگاه

بایگانی برچسب: تعاونی

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی موسسات بخش عمومی واحدها و سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت دولت و نهادهای سازمان های عمومی یا شهرداری ها هستند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند امیدواریم که این تعاریف برای […]