هماوردگاه

بایگانی برچسب: کتاب معجزه

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری

چکیده ی کتاب معجزه شکرگذاری(جادو) پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابع انسانی این کتاب نوشته ی راندا برن است .در این کتاب برای ۲۸روز تمرین شکر گذاری وجود دارد. این تمرینات طوری تنظیم شده است که از آن برای متحول کردن وضعیت سلامت،پول ،شغل و روابط خودت استفاده کنی. شگرگذاری به راحتی بسامد ارتعاشی […]