هماوردگاه

بایگانی برچسب: 11-شرکت

مقایسه سازمان های تولیدی و صنعتی

تعریف سازمان: سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقيب می کند.به عبارت بهتر ،سیستمی است با مرزهای معين که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه،فعاليت هایی را انجام میدهد. همچنان که ازتعريف فوق برمیآید ،چهاررکن اساسی دراين تعريف لحاظ شده است که عبارتند از: نهاد اجتماعی به معنی آن که ازمردم وگروه های اجتماعی […]