هماوردگاه

انواع ویرایش های ویندوز سرور ۲۰۱۶

ماکروسافت در ویندوز سرور ۲۰۱۶ویرایش های زیر را ارائه داده
درحالی که در وبندوز سرور ۲۰۱۲ این دو ویرایش در ارائه ویژگی تفاوتی با هم نداشته اند وتنها اختلاف انها در ارائه محیط های مجازی بود اما در ویندوز سرور ۲۰۱۶داستان متفاوت است و ویرایش date center ویژکی های بیشتری از ویرایش standardارائه می دهد

۱٫data center
۲٫standard