هماوردگاه

تفاوت حسابداری وحسابرسی

تفاوت حسابداری وحسابرسی

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

با دقت در تعریف حسابداری و حسابرسی متوجه می شوید که هر چند موضوع حسابداری و حسابرسی یکسان است (اطلاعات مالی) و رابطه ای نزدیک با یکدیگر دارند اما ماهیت این دو و ابزار و روشهای آنها متفاوت می باشد. در حقیقت این دو مکمل یکدیگر هستند و همکاران علمی و شغلی هم محسوب می شوند. داده های به دست آمده از حسابداری به عنوان موضوع اصلی حسابرسی به شمار می آید. حسابرسی که یک پروسه منظم و روشمند است، بعد از گردآوری اطلاعات مالی آنها را به شکل بیطرفانه ای مورد ارزیابی قرار می دهد و اظهار نظر خودش را نسبت به مجموعه مدارک و صورت های مالی به علاوه ی میزان مطابقت آن با استانداردها، در قالب یک گزارش در اختیار افراد ذینفع و ذیربط قرار می دهد