هماوردگاه

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

 

  • توجه حسابداری مدیریت به آینده کسب و کار است در صورتی که در حسابداری مالی به اطلاعات تاریخی توجه می گردد.
  • در دانش حسابداری مدیریت با استفاده از مدل سازی و توجه به فرضیات و احتمالات به مسائل مختلف توجه می شود، در صورتی که در حسابداری مالی به صورت موردی به فعالیت های مالی – تجاری توجه می شود.
  • در نهایت اطلاعاتی که توسط حسابداری مدیریت یا تیم حسابداری مدیریت تهیه می شود می تواند به خوبی توسط مدیران داخلی کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، اما اطلاعاتی که توسط بخش حسابداری مالی تهیه می شود مورد توجه سهامداران، مدیران خارج از مجموعه، یا سایر ذینفعان قرار می گیرد.