هماوردگاه

ایین نامه معاملات

 

 

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

ایین نمه معاملات حاوی دستو العملا ت های وشیوه های است که به منظور هما هنگی ویکسان سازی وجهت تدوین

می گردد تمامی معاملات شرکت ها اعم از خرید ،فروش ،اجاره،پیمانکاری،خدمات مشاوره وغیره طبق مفاد این ایین نامه

انجام می شود و حدودیت اختیارات ،وظایف،مسئو لیت ها و صلاحیت های  هریک از مدیران در انجام انواع معاملات

براساس این ایین نامه خواهد بود 

از مهمترین مفاد این ایین نامه ،طبقه بندی معاملات براساس مبلغ در سه سطح جزئی،متوسط و عمده می باشد که

در شرکت ها و موسسات دولتی هر ساله مبلغ شخصی ازسوی دولت تعین میشود در خرید های جزئی ،مامور خرید

قادر به تهیه کالا به کمترین بهای ممکن ودر خرید های متوسط که از مبالغ بالاتری بر خوردارند ،تایید بالاترین مقام

دستگاه اجرای یا سازمان ضرورت می یابد در خرید های عمده علاوه بر تایید کار پرداز وبالاترین مقام سازمان انتشار

اگهی مناقصه نیز ضرورت دارد.