هماوردگاه

عید فطر مبارک

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ،یادگیری و رقابت:

                                           حلول ماه عید و شادی مسلمین است

                                             پایان ماه روزه، برای صائمین است

                                           نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

                                            از محک الهی برای مؤمنین است

پاسخی بنویسید