هماوردگاه

کاربرد Mashup برای شرکت‌های خودرویی چگونه است

کی از امکانات، ترکیب نقشه با محل تردد خودرو است. مثلا می توان با ردیابی خودرو در طی دوره زمانی مشخص)  اپلیکیشنی مثل (  DataViz مبدا و مقصدهای فرد را توسط خودرو مشخص کرد و بعد با استفاده از داده‌های ترافیکی، بهترین مسیرها را به مشتری ارائه داد.
همچنین با بکارگیری اطلاعات جغرافیایی و اطلاعات خودرو (مسافت پیموده شده، آخرین تاریخ تعویض روغن، دوره‌های گارانتی و …) نزدیک‌ترین مرکز خدمات معتبر را براساس برنامه کاری فرد (که از طریق تقویم‌های گوگل، یاهو و یا موبایل فرد) در دسترس می‌باشد ترکیب کند و زمان مناسب را به وی پیشنهاد دهد.