هماوردگاه

انتقال خدمات ITIL

نتقال خدمت راهنمایی های لازم برلی توسعه و بهبوده قابلبت های انتقال خدمات جدید یا تغییریافته به محیط عملیاتی را فراهم می کند چگونگی انتقال سازمان از یک وضعیت به وضعیت دیگر در کنار ریسک و پشیمانی دانش سازمانی تشریح می کند

انتقال خدمات تضمین می کند که ارزش تعریف شده در راهبرد خدمت ونیز ترسیم شده در طراحی خدمت ب طور موثری منتقل در محیط عملیاتی به واقعبت تبدیل می شود.