هماوردگاه

شهادت امام جعفر صادق(ع)

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ،یادگیری و رقابت :

 

سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه به غربت صادق
سلام من به مدینه به آستان بقیع
سلام من به بقیع و كبوتران بقیع
سلام من به مزار معطّر صادق
كه مثل ماه درخشد به آسمان بقیع
پردیس فناوری کیش شهادت امام صادق (ع) را به دوستداران ایشان تسلیت عرض می نماید

 

پاسخی بنویسید