هماوردگاه

گزارش برگزاری دوره منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

گزارش برگزاری دوره منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

دانشگاه تهران – مرکز آموزش آزاد دانشکده علوم و فنون نوین  دوره تخصصی منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

را به سفارش شرکت تبسم زیر مجموعه گروه مپنا ویژه مدیران ارشد را در روزهای پنج شنبه ۱۱ و۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰ در محل دانشکده مذکور به صورت حضوری برگزار نمود.

برخی از موارد این دوره شامل موضوعات زیر می باشد:

  • ویژگی های منابع انسانی در مقایسه با سرمایه انسانی
  • روشهای تجزیه و تحلیل شغلی
  • طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی آن
  • کارآیی و ارزیابی کارکنان
  • عوامل انگیزشی در کار و ارتقای شغلی
  • اصول ارگونومی در محیط کار

این دوره با تدریس آقای دکتر نبی مدرس دانشگاه و نظارت کارشناس مرکز با موفقیت افراد در آزمون پایانی خاتمه یافت.​