هماوردگاه

بایگانی برچسب: آیین نامه

ایین نامه معاملات       پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی ایین نمه معاملات حاوی دستو العملا ت های وشیوه های است که به منظور هما هنگی ویکسان سازی وجهت تدوین می گردد تمامی معاملات شرکت ها اعم از خرید ،فروش ،اجاره،پیمانکاری،خدمات مشاوره وغیره طبق مفاد این ایین نامه انجام می شود و حدودیت اختیارات ،وظایف،مسئو […]