هماوردگاه

FSMO چیست

نقش های FSMO یا Operations Master Roles کارهایی را که در حالت همسان سازی چند نفره ممکن است باعث ایجاد اختلال و مشکل شود انجام میدهد. در اکتیودایرکتوری پنج نقش Operations Master تعریف شده است، و شما می توانید این نقش ها را به یک یا چند Domain Controller اختصاص دهید. اگر چه بعضی از نقش های FSMO فقط به Domain Forest می تواند اختصاص داده شود،