هماوردگاه

http://www.kishtech.ir

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند

A woman accompanied her husband to the doctor’s office. After the check-up, the doctor took
the wife aside and said, “If you don’t do the following, your husband will surely die.”
“۱-Each morning, makes him a healthy breakfast and sends him off to work in a good mood.”
“۲-At lunchtime, make him a warm, nutritious meal and put him in a good form of mind before
he goes back to work.”
“۳-For dinner, make an especially nice meal and don’t burden him with household chores.”
At home, the husband asked his wife what the doctor had told her. “You’re going to die.” She
replied.

خانمی شوهرش را به مطب دکتر برد. بعد از معاینه؛ دکتر ، خانم را به طرفی برد و گفت: اگر شما این کارها را انجام ندهید، به طور حتم شوهرتان خواهد مرد.

۱- هر صبح، برایش یک صبحانه مقوی درست کنید و با روحیه ی خوب او را به سرکار بفرستید.

۲-هنگام ناهار ،غذای مغذی و گرم درست کنید و قبل از اینکه به سر کار برود او را در یک محیط خوب مورد توجهدقرار بدهید.

۳-برای شام،یک غذای خوب و مخصوص درست کنید و او در کار های خانه کمک نکند.

۴-در خانه، شوهر از همسرش پرسید دکتر به او چه گفت: او (خانم) گفت شما خواهید مرد.