هماوردگاه

http://www.kishtech.ir

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند

A man with a gun goes into a bank and demands their money.
Once he is given the money, he turns to a customer and asks, ‘Did you see me rob this bank?’
The man replied, ‘Yes sir, I did.’
The robber then shot him in the temple , killing him instantly.
He then turned to a couple standing next to him and asked the man, ‘Did you see me rob this
bank?’
The man replied, ‘No sir, I didn’t, but my wife did!’
Moral – When Opportunity knocks…. MAKE USE OF IT!

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد.

وقتی پول ها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید:آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی  کنم؟

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم.

سپس دزد اسلحه را سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده  بودند و از آن ها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

مرد پاسخ داد : نه قربان من ندیدم اما همسرم دید.

نکته اخلاقی : وقتی شانس در خونه شما را میزنه از ان استفاده کنید!