هماوردگاه

http://www.kishtech.ir

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند

A woman had 3 girls.
One day she decides to test her sons-in-law.
She invites the first one for a stroll by the lake shore ,purposely falls in and pretents to be
drowing.
Without any hestination,the son-in-law jumps in and saves her.
The next morning,he finds a brand new car in his driveway with this message on the windshield.
Thank you !your mother-in-law who loves you!
A few days later,the lady does the same thing with the second son-in-law.
He jumps in the water and saves her also.
She offers him a new car with the same message on the windshield.
Thank you! your mother-in-law who loves you!
Afew days later ,she does the same thing again with the third son-in-law.
While she is drowning,the son-in-law looks at her without moving an inch and thinks:
Finally,it,s about time that this old witch dies!
The next morning ,he receives a brand new car with this message .
Thank you! Your father-in-law.

خانمی سه دختر داشت.

یک روز او تصمیم گرفت دامادهایش را تست کند.

او داماد اولش را به کنار دریاچه دعوت کرد و عمدا تو اب افتاد و وانمود به غرق شدن کرد.

بدون هیچ تاخیری داماد تو آب پرید و مادرزنش را نجات داد.

صبح روز بعد او یک ماشین نو را در پارکینگش پیدا کرد با این پیام در شیشه جلویی.

متشکرم! از طرف مادر زنت کسی که تورا دوست دارد!

بعد از چند روز خانم همین کار را با داماد دومش کرد.

او هم به آب پرید و مادر زنش را نجات داد.

او یک ماشین نو با این پیام بهش تقدیم کرد.

متشکرم! مادر زنت کسی که تورا دوست دارد!

بعد از چند روز همین کار را با داماد سومش کرد.

زمانیکه او غرق می شد دامادش او را نگاه میکرد بدون اینکه حتی یک اینچ تکان بخورد و به این فکر می کرد که:

بلاخره وقتش رسیده این پیرزن عجوزه بمیرد!

صبح روز بعد او یک ماشین نو با این پیام دریافت کرد.

متشکرم!پدر زنت!!