هماوردگاه

http://www.kishtech.ir

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند

A blonde and a lawyer sit next to each other on a plane
The lawyer asks her to play a game.
If he asked her a question that she didn’t know the answer to, she would have to pay him five
dollars; And every time the blonde asked the lawyer a question that he didn’t know the answer to,
the lawyer had to pay the blonde 50 dollars.
So the lawyer asked the blonde his first question, “What is the distance between the Earth and
the nearest star?” Without a word the blonde pays the lawyer five dollars.
The blonde then asks him, “What goes up a hill with four legs and down a hill with three?” The
lawyer thinks about it, but finally gives up and pays the blonde 50 dollars

یک خانم بلوند و یک وکیل در هواپیما کنار هم نشسته بودند.

وکیل پیشنهاد یک بازی را بهش داد.

چنانچه وکیل از خانم سوالی بپرسد و او جواب را نداند، خانم باید ۵دلار به وکیل بپردازد و هر بار که خانم سوالی کند که وکیل نتواند جواب دهد،وکیل به او ۵۰ دلار بپردازد.

سپس وکیل اولین سوال را پرسید: فاصله ی زمین تا نزدیک ترین ستاره چقدر است؟ خانم بی تامل ۵ دلار به وکیل پرداخت.

سپس خانم از وکیل پرسید آن چیست که با چهار پا از تپه بالا می رود و با سه پا به پایین باز میگردد؟

وکیل در این باره فکر کرد اما در انتها تسلیم شده و ۵۰ دلار به خانم پرداخت.

سپس از او پرسید که جواب چی بوده و خانم بی معطلی ۵ دلار به او پرداخت کرد!!!