هماوردگاه

بهبود مستمر خدمت ITIL

بهبودمستمر خدمت بهترین الگوها را برای دستیابی به بهبود های تدریجی وبا مقیاس بزرگ تر در کیفیت خدمت کارایی عملیاتی و تداوم کسب کار معرفی می کند. همچنین اطمینان حاصل می کند که پروتفو لیوی خدمت با نیازمندی های کسب کار هم راستا است .