هماوردگاه

کارگاه تخصصی بازاریابی دیجیتال (Digital marketing)

کارگاه تخصصی بازاریابی دیجیتال (Digital marketing)

دوره دیجیتال مارکتینگ (Digital marketing) ، پردیس فناوری کیش (کیش تک) فراتر از تربیت دیجیتال مارکتر، شما را به مهارت‌ها و توانایی‌های مدیریت دیجیتال مارکتینگ تجهیز خواهد کرد.

شناخت کامل از بازاریابی دیجیتالی و ابزارهای آن اصول بنیادینی هستند که شما خواهید آموخت. در ادامه توانایی و مهارت تدوین، اجرا و مدیریت استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی مدیریتی شما را ارتقاء خواهد داد. در پایان دوره دانش آنالیز و کنترل کیفیت این فرایند به صورت پروژه محور، دستاورد نهایی صاحبان کسب و کار، مدیران و مشاوران خواهد بود. 

مزایای دوره دیجیتال مارکتینگ پردیس فناوری کیش (کیش تک)

  • تدوین محتوای دوره به صورت بومی سازی شده متناسب با فضای دیجیتال ایران