هماوردگاه

Frogs

پردیس فناوری کیش ، طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند :

 

http://kishtech.ir
“Frogs”
.A group of frogs were traveling through the woods
.Two of them fell into a deep pit
When the other frogs saw how deep the pit was, they told the
.two frogs that they were as good as dead
The two frogs ignored the comments and tried to jump up out
of the pit with all their migh.
Finally , one of the frogs took heed to what the other frogs were
..saying and gave up
He fell down and died
The other frog continued to jump as hard as he could
Once again , the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die
He jumped even harder and finally made it out
?When he got out , the other frogs said:did you not hear us
.The frog explained to them that he was deaf
.He thought they were encouraging him the entiretime
.This story teaches two lessons
.There is power of life and death in the tongue
encouraging word to someone who is down can lift them up .and help them make it through the day
A destructive word to someone who is down can be what it .takes to kill them
.So, be careful of what you say
“قورباغه ها”
گروهی از قورباعه ها درحال عبور ازجنگل بودند .
دو تا از قورباغه ها ، داخل گودال بزرگی افتادند .
هنگامی که قورباغه های دیگر متوجه شدند که گودال چقدر عمیق است ، به دو قورباغه دیگر گفتند که آنها دیگر می میرند .
آن دو قورباغه توجهی به صحبت های آنها نکردند و تلاش نمودند تا با همه توانشان از گودال به بیرون بپرند .
سرانجام، یکی از آن دو قورباغه به آنچه دیگر قورباغه ها می گفتند عمل ورد و دست از تلاش برداشت.
او به زمین افتاد و مرد .
قورباغه ی دیگر تا جایی که توان داشت برای بیرون پریدن ، به تلاش خود ادامه داد .
بار دیگر ، بسیازی از قورباغه های دیگر با فریاد کشیدن از او خواستند که دست از رنج کشیدن بردارد و بمیرد .
او حتی با شدت بیشتری پرید و سرانجام بیرون آمد .
وقتی بیرون آمد ، قورباعه های دیگر گفتند :《آیا صدای مارا نمی شنیدی؟》
قورباغه به آنها توضیح داد که وی ناشنوا بوده است .
او فکر می کرد ، در تمام این مدت آنها او را تشویق می کردند .
این داستان ، دو درس را می آموزد .
قدرت مرگ و زندگی در زبان است .
استفاده از یک واژه ی دلگرم کننده در مورد کسی که غمگین است میتواند باعث پیشرفت وی شود و کمک کند که فرد در طول روز سرزنده بماند .
استفاده از یک واژه ی مخرب در مورد کسی که غمگین است می تواند موجب مرگ وی شود .
بنابراین ، مواظب آنچه می گویید باشید.

1 دیدگاه