هماوردگاه

” Go Fishing”

پردیس فناوری کیش ، طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار می کند :

http://kishtech.ir

“Go Fishing”

A man called home to his wife and said, honey I have been asked to go fishing up in canada with my boss and several of his friends well be gone for  a week . This is a good opportunity for me to get that promotion I’Ve been wanting . So could you please pack enough clothes for a week and set out my rod and fishing box were leaving h ,from the office and I will swing by the house to pick my things up oh please pack my new blue silk pajamas the wife thinks this sounds a bit fishy but being the good wife she is . did exactly what her husband asked The following weekend he came home a little tired but otherwise looking good . The wife welcomed him home and asked if he caught many fish He said :yes!Lots of salmon . Some blue gill and a few swordfish but why did’nt you pack my new blue silk pajamas like I asked you to do? You’ll love the answer . The wife replied.  I did they’re in your fishing box

” ماهیگیری”

مردی با همسرش در خانه تماس گرفت و گفت:《 عزیزم از من خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادا برویم. 》 ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود ، این فرصت خوبی است تا ارتقا شغلی که منتظرش بودم بگیرم . بنابراین لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن ، ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه بر خواهم داشت راستی اون لباس های راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار . زن با خودش فکر کرد که این مسئله یک کمی غیر طبیعی است ، اما بخاطر اینکه نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد . یک کمی خسته بنظر می رسید اما ظاهرش خوب و مرتب بود. هفته بعد مرد به خانه آمد همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه؟ مرد گفت بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا ، چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم . اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی ؟ جواب زن خیلی جالب بود …..زن جواب داد : لباس های راحتی رو تویه جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم .