هماوردگاه

“The clever thief”

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتملن زبان انگلیسی برگزار می کند :

صفحه نخست

“The clever thief”

One day , a thief saw an old man counting his money
.The thief wished to snatch his money by making some excuse
.The thief decided to fool the old man and take away his money
Why are you stealing fruit from my orchard? The thief shouted
In anger at the old man . I dont you must be mistaken , said the old man i dont like fruits , so why should i steal from your
orchard? Oh stop it growled the thief
Then he thought for a while and said , Ah! Last year, you
Spoke bad things about me to your neighbour
No! That can not be true
I didn’t live in this house last year , replied the old
Man . Well then , if it was not you , it certainly must have
been your brother , shouted the thief
It can not have been , for my brother died two years ago
answered the old man
Never mind , i know it was definitely an old man like you
I wiil not accept excuse any more , said the thief
Then he snatched the old man’s money and ran a way
With it. Bad people will find any excuse to do bad things

“دزد باهوش”

یک روز ، دزدی ، یک پیر مرد را درحال شمردن پول هایش دید . دزد آرزو می کرد تا با بهانه ای مقداری از پول های او را بدست آورد .
دزد تصمیم گرفت تا پیرمرد را فریب دهد و پول او را بگیرد .
دزد با عصبانیت برسر پیرمرد فریاد زد : چرا میوه های باغ مرا دزدیدی؟
پیرمرد گفت : شما اشتباه می کنید من اصلا میوه دوست ندارم ، پس چرا باید میوه های باغ شما را بدزدم ؟
دزد غر غر کنان گفت 《 بس کن سپس برای دقایقی فکر کرد و گفت:《 آه، سال گذشته تو در مورد من چیزهای بدی به همسایه ات گفتی
پیرمرد گفت :《 نه! این نمی تواند درست باشد ، چون من سال گدشته در این خانه زندگی نمی کردم .
دزد فریاد زد : خب ، در این صورت اگر تو نبوده ای ، حتما برادرت بوده است .
پیرمرد جواب داد : این هم نمی تواند درست باشد ، چرا که برادرم دوسال پیش مرده است .
دزد گفت :《 اشکالی ندارد ،من می دانم که یک پیرمرد دقیقا مثل تو این کار را انجام داده است ،من دیگر هیچ عذری را نمی پذیرم . سپس او پول پیرمرد را از دستش ربود و فرار کرد .
افراد بد هر بهانه ای برای انجام کارهای بد پیدا می کنند .