هماوردگاه

فناوری Mashup چیست

مشاپ ها سریعترین راه ایجاد یک نرم افزار کاربردی هستند و در برخی موارد ، هزنیه ی تحویل را از ماه ها به دقیقه ها کاهش میدهند. مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک مشاپ، یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب سبک است که از ترکیب اطلاعات و یا قابلیت های دو یا چند منبع موجود، برای تحویل یک تجزیه یک پارچه و جدید به کاربر به وجود می آید.
در زمینه اینترنت،یک مشاپ به یک برنامه کاربردی تحت وب گفته می شود که داده های دو یا چند منبع را ترکیب کرده و به صورت یک ابزار یکپارچه ساده در می آورد .
مشاپ ها یک کلاس جدید از تکنیک های یکپارچه سازی را در محیط های سازمانی برای مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی معرفی می کنند پروژهایی که غیر قابل پیش بینی و زودگذر هستند و مورد توجه گروه محدودی از کاربران با نیازهای مشخص می باشند.
مدیریت این پروژه ها با استفاده از روش های سنتی، زمانگیر و هزینه بر می باشد.
در این مقاله برداشتی نوین و عمل گرا از مشاب های وب که راهگشای استفاده بهینه تر در سازمانها خواهد بود ارائه گردیده است و یک زیر ساخت مشاپ برای مدیریت چابک پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان پیشنهاد شده است.
همچنین، یک سناریو معنی دار برای درک بهتر مدل پیشنهادی آورده شده است و مزایای استفاده از مدل پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته اند.