هماوردگاه

فناوری Ajaxچیست با ارایه یک مثال تشریح نمایید.

ایجکد، مجموعه ای از استتتانداردها و فناوری های وب استتت که به کمک آنها می توان برنامه هایی مبتنی بر وب تولید کرد که به آسانی با کاربران تعامل داشته باشند.
با استهاده از این فناوری ها و با کمک انتقاا تکه های کوچک داده و الاععا از سرور، صهحا وب از حالت منهعل خارج می شوند و واکنش هایی مناسب با رویدادها انجام میدهند.
Xml استیک رویکرد جدید برای ساخت برنامه های مبتنی بر وب است. هدف فناوری ایجکد این استت که برنامه های تحت وب را از نصر نحوه تعامل کاربر با برنامه، مشتابه برنامه های دستکتاپ نماید.
به کمک فناوری ایجکد این امکان فراهم می شتتود که در یک صتتهحه وب تنها بخشتتی از آن که نیاز به ارتباط با ستترور دارد تغییر کند و بقیه بخش های صهحه ابت بمانند. یک مثاا خوب از پیاده ستازی ای جکد، سترویدGoogle Maps استت. که فقط بخش هایی که لازم است آپدیت می شود و به این ترتیب از ایجاد ترافیک زیاد جلوگیری می شودیک مثاا خوب از پیادهستتازی ایجکد، ستترویدMaps Google استتت. تهاوتی که این برنامه با دیگر برنامه های ارامه دهنده ستتروید آنعین نقشتته دارد، تعاملی بودن این برنامه استتت. در این برنامه کاربر میتواند به راحتی نقشتته را به الاراف هدایت ۱کند بدون اینکه مجبور به انتصار برای بارگ اری عسمتهایی از نقشه که در دید او نبوده است باشد.