هماوردگاه

رایانش ابری را تعری کرده و مزایای آن را نام ببرید.

رایانش ابری رایانش ابری، مدلی استت برای فراهم کردن دستترستی آستان براستا تقاضتای کاربر از لاریق شتبکه به مجموعه ای از منابش رایانشتی عابل تغییر و پیکربندی که این دستترستی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابش و یا نیاز به دخالت مستتقیم فراهم کننده ستروید به سرعت فراهم شود
مهمترین مزیت رایانش ابری برای کاربران این است که از دست جزمیا فنیو تخصصی دست و پا گیر مربوط به اشترای گ اری دادهها و الاععا در اینترنت خع میشوند و با داشتن یک اکانت در یک ابر اینترنتی (شبکهی متشکل از چند شرکت که دادهها را با هم به اشترای می گ ارند) به راحتی میتوانند از خدما تمام این شرکتها استهاده کنند.