هماوردگاه

OLAPبه چه معنی است.

OLAP سیستمی است جهت پردازش دادههای برخط(Online). در واعش OLAP خعصهشدهی Online Analytical Processing و بیان گر این موضوع است که می توان دادههایی را که در پایگاه دادههای مختل وجود دارند را تحلیل کرد.پردازش تحلیلی بعدرنگ ، پاستخی جدید به مشتکع ستیستتم های حمایت از تصتمیم گیری، استت.

OALP ابزارها و مهاهیمی را ارامه می کند که به وستیله آنها امکان انجام یک تحلیل مو ر و دلخواه بر روی هر نوع دادهای فراهم می گردد.OLAP

یک تکنیک ستاده نیستت بلکه مجموعه ای از مهاهیمی از عبیل ستازمان پایگاه داده، نمایش داده و مدا کردن پر وجوها استت.

OLAP نامی استت که به لای گستترده ای از تکنیک ها الاعق می شتود. این تکنیک ها شتامل روشتهایی برای مرتب کردن، انجام پر و جو و تحلیل داده ها است همچنین شامل عالب های گزارش گیری و رابط کاربر هم هستند