هماوردگاه

Cowboy

پردیس فناوری کیش ، طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند :

http://kishtech.ir
Cowboy
A cow boy rode into town and stopped at a saloon for a drink. Unfortunately,the locals always had a habit of picking on strangers . When he finished his drink ,he found his horse had been stolen he went back the bar , handily flipped his gun into the air , caught it above his head without even looking and fired a shot into the ceiling . which one of you side winders stole my horse ? He yelled with surprising forcefulness . No one answered Alright , im gonna have another beer, and if my horse aint back outside by the time i finish , im gonna do what i done in Texas !and i dont like to have to do what i done in Texas
Some of the locals shifted restlessly . The man , true to his word , had another beer , walked out side , and his horse had been returned to the post . He saddled up and started to ride out of town . The bartender wandered out of the bar and asked , say partner , before you go …. what happened in Texas ? The. cow boy turned back and said , i had to walk home

“گاوچران”

گاو چرانی وارد شهر شد و برای نوشیدن چیزی ، کنار یک مهمان خانه ایستاد. بدبختانه ، کسانی که در آن شهر زندگی میکردند عادت بدی داشتند که سر به سر غریبه ها می گذاشتند . وقتی او (گاوچران ) نوشیدنی اش را تمام کرد ، متوجه شد که اسبش دزدیده شده است و به کافه برگشت ، و ماهرانه اسلحه اش را دراورد و سمت بالا گرفت و بالای سرش گرفت بدون هیچ نگاهی به سقف یک گلوله شلیک کرد . او با تعجب و خیلی مقتدرانه فریاد زد :《کدام یک از شما آدم های بد اسب منو دزدیده؟ کسی پاسخی نداد .《بسیار خب ، من یک آب جو دیگه میخورم ،و تا وقتی آنرا تمام میکنم اسبم برنگردد، کاری را که در تگزاس انجام دادم انجام میدهم ! و دوست ندارم آن کاری رو که در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم !》بعضی از افراد خودشونو جمع و جور کردن. آن مرد ، بر طبق حرفش ، آب جو دیگری نوشید ، بیرون رفت و اسبش به سرجایش برگشته بود . اسب و زین کرد و به سمت خارج از شهر رفت . کافه چی به آرامی از کافه بیرون آمد و پرسید :هی رفیق قبل از اینکه بری بگو ، در تگزاس چه اتفاقی افتاد ؟ گاوچران برگشت و گفت : مجبور شدم پیاده برم خونه

پاسخی بنویسید