هماوردگاه

The butterfly abd the cocoon

پردیس فناوری کیش ، طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار میکند:

http://kishtech.ir

“The butterfly and the cocoon “

A small crack appeared on a cocoon . A man sat for hours and  watched carefully the struggle of the butterfly to get out of that small crack of cocoon
Then the butterfly stopped striving . It seemed that she was exhausted and couldn’t go on trying
The man decided to help the poor creature . He widened the crack by scissors. The butterfly came out of cocoon easily. But her body was tiny and her wings werewrinkled
The man continued watching the butterfly . He expected to see her  wings become expanded to protect her bodt . But it didn’t happen !Asa matter of fact , the butterfly had to crawl
on Ground for the rest of her life , for she could never fly
The kind man didn’t realize that God had arranged the limitation of cocoon and also the struggle
For butterfly to get out of it , so that a certain fluid could be discharged from her body to enable
her to fly after ward Sometimes struggling is the only thing we need to do . If God had provided us with an easy to live without any difficulties then we become paralized . Couldn’t become strong and couldn’t fly

“پروانه و پیله کرم ابریشم ”

شکاف کوچکی بر روی پیله کرم ابریشمی ظاهر شد. مردی ساعتها به تلاش پروانه برای خارج شدن از پیله نگاه کرد.
پروانه دست از تلاش برداشت، به نظر می رسید خسته شده و نمی تواند به تلاش هایش ادامه دهد .
او تصمیم گرفت به این مخلوق کوچک کمک کند ، با استفاده از قیچی شواف را پهن تر کرد ، پزوانه به راحتی از پیله خارج شد…..
اما بدنش کوچک و بالهایش چروکیده بود . مرد به پروانه همچنان زل زده بود و انتظار داشت پروانه برای محافظت از بدنش بالهایش را باز کند ، اما اینطور نشد.
در حقیقت پروانه مجبور بود بقیه عمرش را روی زمین بخزد و نمی توانست پرواز کند.
مرد مهربان پی نبرده بود که خدا محدودیت را برای پیله و تلاش برای خروج را برای پروانه به وجود اورده .
به اینصورت که مایع خاصی از بدنش ترشح میشود و اورا قادر به پروانه می سازد.
بعصی اوقات تلاش و کوشش تنها چیزی است که باید انجام دهیم اگر خدا آسودگی بدون سختی برای ما مهیا کرده بود در اینصورت فلج شده و نمیتوانستیم نیرومند باشیم و پرواز کنیم‌